Science Park | 2017-11-28

Big Data

Utveckling av det digitala samhället

Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) är en av Linnéuniversitetets spetsforskningsmiljöer. Man forskar på insamling, analys och nyttogörande av stora datamängder.

Forskningscentret har ett mångvetenskapligt perspektiv genom samarbete mellan universitetets samtliga fakulteter och forskare. Fokus ligger dock på fördjupad kunskap för nyttjande av stora datamängder inom teknik, vetenskap och humaniora. 

Användbar kunskap
I samhället idag samlas mycket data in, men teknikerna för insamling kan bli bättre och framför allt kan de stora datamängderna bli bättre utnyttjade. För detta krävs helt nya analysprogram som tillgängliggör hanterbar information och användbar kunskap. Intresset för detta finns inte bara hos forskarna inom datavetenskap, medieteknik och statistik som står för den tekniska kärnan i centrat, utan även hos näringsliv och offentlig sektor.

Koppling till näringslivet
Målet med DISAs forskning och arbete är att bidra till det digitala samhällets utveckling och ge lösningar på konkreta utmaningar. För att nå dit har man idag nära samverkan med externa partners genom bland annat dessa tre spår:

• Hur kan man bedriva social och teknisk verklighetsforskning i det nya studentboendet i kvarteret Docenten på Framtidsvägen? (Smart Housing, GodaHus, Växjö kommun och Småland Living Lab)

• Hur kan man använda befintlig data för att komplettera eller ersätta dagens medborgarundersökningar? (Växjö kommun)

• Hur kan man bättre nyttja den realtidsuppdaterade data som finns om skogen? (Södra)

Forskningen som är unik och ligger rätt i tiden spås ha stor potential för framtida extern finansiering. DISA skulle då kunna engagera sig i större projekt, både nationellt och internationellt.

Big Conferens
I december 2017 bjuder DISA in till en konferens om Big Data sett ur olika aspekter. Här presenteras DISAs forskningsresultat men medverkar gör även talare från andra universitet. Till konferensen väntas 100–150 deltagare; forskare och representanter från näringslivet. 

Mer info lnu.se >>


Vad är då Big Data och vad används det till? 
Big data handlar om digitalt lagrad information från till exempel datorer, smartphones, chip och sensorer. Alla lämnar de digitala spår som kan samlas in, ofta via internetuppkoppling. Lagringen sker med nya tekniker som tillåter stora mängder data. 

Med tekniker för att hantera Big Data ökar vår förmåga att analysera såväl stor mängd data som ostrukturerad data i form av till exempel foton och röstinspelningar.

Om vi förstår att använda och analysera vår data på rätt sätt kan den ge oss nya möjligheter och stora ekonomiska värden. Big Data kan vara till nytta både för kommersiella marknader och för forskning. Användningsområdena för Big Data ökar hela tiden i takt med att tekniken blir snabbare och mer lättillgänglig. Idag används Big Data bland annat för att optimera affärsprocesser, förutsäga spridning av sjukdomar, ställa diagnoser, förutse bedrägerier och att effektivisera trafik. 

Big Data kommer att påverka oss allt mer och det går inte att undvika att bli en del av Big Data så länge man bor i ett modernt samhälle.


Artikel hämtad ur vårt magasin >>