Science Park | 2017-12-04

Företagsfabriken har vuxit upp

Företagsfabriken i Kronoberg AB är en företagsinkubator med det övergripande målet att öka regionens intäktsbas genom att hjälpa entreprenörer som vill växa och gå internationellt med sin produkt eller tjänst.
 

Verksamheten startade 2009 och har tre ägare (Videum AB, Region Kronoberg och Linnéuniversitetet).

 – Styrelsen och ägarna har genom reviderade ägardirektiv fördjupat sig i vad de vill med oss nu när vi börjar bli vuxna. En bra strategi är satt för hela verksamheten och fokus ligger på tre delprocesser, säger vd Helena Collin och beskriver dessa.

Inflöde, inkubation och exit 
När det gäller inflödet av företag ligger fokus på att hitta bolag med kvalitet och potential genom hela inkubationsprocessen. Företagsfabriken ska även stödja uppkomsten och kommersialiseringen av akademiska avknoppningar.  

Ett konstant flöde in är viktigt för att nå uppsatta mål och Bravo Entreprenurial Hub är ett av verktygen för detta. Här kan entreprenörer från hela länet vara medlemmar, träffa likasinnade och känna på en tillväxtmiljö innan man söker till Företagsfabrikens inkubatorsprogram. I Bravo Hub ligger mycket fokus på att jobba upp ett team kring varje bolag. 

Företagsfabriken har satt målen 5 nya bolag in och 5 ut varje år, samt att max ha 15 bolag inne samtidigt för att kunna ge stöd på den nivå som önskas.

Inkubationen handlar om att hålla fokus på att utveckla och förädla företagen. För detta har Företagsfabriken anställt en produktionsansvarig som är samordnare för all affärsutveckling. 

När bolagen gör exit från Företagsfabriken är målet att de ska vara rustade för fortsatt expansion. 

Valet av vilka bolag som tas in är alltid ett risktagande, då det inte sällan handlar om innovationer som man inte vet vad de kan utvecklas till. Alla bolag lämnar därför inte Företagsfabriken med en positiv exit, utan några väljer att avsluta just denna entreprenörresa, men återkommer kanske så småningom med en ny idé eller i ett nytt sammanhang.

En viktig tårtbit 
Företagsfabriken är en viktig tårtbit i innovationsstödssystemet och skiljer sig från de andra genom att erbjuda verksamhetsanpassad affärsutveckling och en professionell coachningsprocess i kombination med kontorslokaler. Detta gör att de kan jobba med företagen på plats samtidigt som bolagen enkelt kan ta hjälp av varandra. 

– Det har varit en lång uppbyggnadsprocess. Men nu är vi redo att fördjupa samverkan med akademi och näringsliv, utöva matchning mellan innovationer och riskkapital samt utveckla entreprenörernas förmåga att attrahera kompetens, förklarar Helena. 

Mer info foretagsfabriken.se och bravohub.se.