Science Park | 2017-12-26

Interaktiv entreprenörskapsforskning

Malin Tillmar är professor i entreprenörskap vid Linnéuniversitetet och leder forskning kring förutsättningar för entreprenörskap i olika typer av organisationer och sammanhang.

Bred syn på entreprenören

– Inom forskningen har vi en bred syn på begreppet entreprenörskap. Det behöver inte handla om företagande utan kan likaväl vara nytänkande och kreativitet inom offentlig sektor eller inom en ideell organisation. Att ha någon form av ny idé eller nya kombinationer som man sedan genomför i praktiken är entreprenörskap för mig, förklarar Malin och tillägger att alla företagare inte är entreprenörer och tvärtom. 

För att förstå entreprenörskap i den tid vi lever i just nu måste de sociala, ekonomiska och ekologiskt hållbara aspekterna vara med enligt Malin. Likaså både det lokala och globala perspektivet. Mycket av hennes nuvarande forskning fokuserar på samverkan över sektorsgränser och hon säger själv att hon brinner för forskning kring lokal och regional utveckling och gärna lite annorlunda entreprenörskap som inte tidigare fått så mycket uppmärksamhet i forskningen. Vad är det entreprenörer gör? I vilka kontexter är entreprenörskap möjligt? Vilka är svårigheterna och möjligheterna? Hur blir entreprenörskapet värdeskapande och hur viktigt är förtroende och tillit?

Ömsesidigt lärande

– I all forskning är den akademiska integriteten viktig, men lika viktigt är det att vi som forskare inte sluter oss, utan är öppna. Vår kunskap behöver komma till nytta i hela samhället och därför är det viktigt att vi får med civilsamhället och offentlig sektor i det jag kallar interaktiv forskning, säger Malin. 

Det betyder att den praktiska och den akademiska världen träffas i dialogseminarier och workshops av olika slag för att diskutera frågor som är relevanta både för praktiken och forskningen. Forskarna kan med sin teoretiska kunskap ställa de kluriga frågorna och praktiken bidrar med erfarenheter och frågeställningar från sin verksamhet. Ett ömsesidigt lärande. Detta arbetssätt vill Malin nu vidareutveckla i sitt arbete vid Linnéuniversitetet. 


Exempel på pågående forskning

Entreprenöriell organisering över sektorsgränser handlar om att lösa samhällsproblem genom att involvera alla sektorer för att nå fram till entreprenöriella lösningar. (Samarbete med Helix, Linköpings universitet.)

Ett delprojekt inom Entreprenörskapets praktik på landsbygden finansieras av Kampradsstiftelsen och tittar bland annat på vilka branscher småländska kvinnor är verksamma inom och gör jämförelser med landet som helhet.

Forskning på Grön omsorg i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet. Det handlar om breddning av jordbruksverksamhet och förnyelse av vården genom omsorg och rehab på lantgårdar.